Cài đặt và cấu hình Git

Trong bài trước chúng ta đã biết Git là gì? Bài tiếp theo này chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt và cấu hình để Git có thể chạy được. Git do Linus Torvalds (cha đẻ của Linux) phát triển, do vậy Git cũng thường được cài đặt sẵn trong các hệ điều hành Linux. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào cài đặt Git trên các hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows, Linux và Mac OSX.

Cài đặt, cấu hình Git trên Linux

Sử dụng lệnh useradd để thêm một tài khoản mới, không sử dụng tài khoản root khi cài đặt.

# useradd -m -s /bin/bash gitacc
# passwd gitacc
Changing password for user gitacc
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
# usermod gitacc -aG wheel

Cài đặt trên Debian/Ubuntu

Bước 1: Từ màn hình shell, cài đặt Git bằng apt-get

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git

Bước 2: Kiểm tra việc cài đặt

$ git --version
git version 2.12.2

Bước 3: Cấu hình tên và email

$ git config --global user.name "Manh Phuc"
$ git config --global user.email "hihiweb.com@gmail.com"

Sau đó kiểm tra lại cấu hình Git

$ git config --list
user.name=Manh Phuc
user.email=hihiweb.com@gmail.com

Cài đặt trên Fedora/CentOS

Bước 1: Từ màn hình shell, cài đặt Git bằng yum

$ sudo yum install git

Bước 2: Kiểm tra việc cài đặt

$ git --version
git version 2.12.2

Bước 3: Cấu hình tên và email

$ git config --global user.name "Manh Phuc"
$ git config --global user.email "hihiweb.com@gmail.com"

Sau đó kiểm tra lại cấu hình Git

$ git config --list
user.name=Manh Phuc
user.email=hihiweb.com@gmail.com

Chú ý: Cài đặt Git từ repository mặc định sẽ là phiên bản không cập nhật, do vậy nếu bạn cần phiên bản mới nhất bạn phải tải mã nguồn về và thực hiện dịch lại mã nguồn.

Cài đặt Git từ mã nguồn

Trước hết cần cài đặt công cụ biên dịch mã nguồn từ repository

# yum groupinstall "Development Tools"
# yum install gettext-devel openssl-devel perl-CPAN perl-devel zlib-devel

Sau đó vào Github tải mã nguồn bản mới nhất về, biên dịch và cài đặt.

# wget https://github.com/git/git/archive/v2.12.2.tar.gz -O git.tar.gz
# tar -zxf git.tar.gz
# cd git-2.12.2/
# make configure
# ./configure --prefix=/usr/local
# make install
# git --version
git version 2.12.2

File cấu hình Git

Sau khi cài đặt Git và cấu hình username và email, Git sẽ tạo ra file .gitconfig nằm trong /etc/gitconfig, trong này chứa các thiết lập cho Git, bạn có thể thay đổi bằng các trình chỉnh sửa text như vim, nano…

Cài Git vào Mac OS

Sử dụng XCode hoặc một công cụ dòng lệnh nào khác để cài đặt. Có thể Git đã được cài đặt sẵn, có thể kiểm tra bằng lệnh

$ git --version
git version 2.7.0 (Apple Git-66)

Nếu chưa cài đặt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải bộ cài Git cho máy Mac
Bước 2: Cài đặt Git từng bước theo các chỉ dẫn trên màn hình.
Bước 3: Mở màn hình dòng lệnh hoặc XCode kiểm tra xem Git đã cài đặt thành công chưa:

$ git --version
git version 2.12.2 (Apple Git-66)

Bước 4: Cấu hình user name và email

$ git config --global user.name "Manh Phuc"
$ git config --global user.email "hihiweb.com@gmail.com"

Cài Git vào Windows

Cài đặt Git trên Windows khá đơn giản bạn có thể tải file .exe cài đặt Git tại địa chỉ http://git-scm.com/download/win. Khi cài bạn có thể để nguyên tùy chọn mặc định mà không cần tùy chỉnh gì thêm nếu bạn chưa hiểu về nó.
Sau khi cài đặt Git vào Windows, bạn sẽ cần mở ứng dụng Git Bash lên để bắt đầu sử dụng các dòng lệnh của Git.

Thiết lập chứng thực cá nhân

Cũng tương tự window cũng vậy, sau khi cài Git xong, việc đầu tiên bạn nên làm là khai báo tên và địa chỉ email vào trong file cấu hình của Git trên máy. Để làm điều này bạn sẽ cần sử dụng hai lệnh sau đây để thiết lập tên và email.

$ git config --global user.name "Manh Phuc"
$ git config --global user.email "hihiweb.com@gmail.com"

Để xem lại cấu hình vừa mới đặt ở trên:

$ git config --global –list

Bạn sẽ thấy 2 dòng như sau trong phần kết quả được hiển thị ra

user.name=Manh Phuc
user.email=hihiweb.com@gmail.com

Sau khi thiết lập xong, bạn có thể kiểm tra thông tin chứng thực trên user của bạn bằng cách xem tập tin ~/.gitconfig (nhắc lại rằng dấu ~ nghĩa là thư mục gốc của user)

$ cat ~/.gitconfig
[user]
 name = Manh Phuc
 email = hihiweb.com@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow