Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress

Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress sẽ giúp độc giả/người xem bài viết trên Blog/website WordPress của bạn dễ dàng nhận biết bài viết đó được cập nhật bao giờ để họ tìm đọc những ý mới, nội dung mới.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của các bài đăng của bạn trong WordPress.

Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng trong WordPress

Hướng dẫn này yêu cầu bạn thêm mã vào các tệp WordPress của bạn bạn nên cẩn trọng để tránh xảy ra lỗi không mong muốn.

Cách 1: Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng trước khi đăng nội dung

Đầu tiên bạn thêm đoạn code sau vào tệp function.php

function manhphuc_last_updated_date( $content ) {
$u_time = get_the_time('U'); 
$u_modified_time = get_the_modified_time('U'); 
if ($u_modified_time >= $u_time + 86400) { 
$updated_date = get_the_modified_time('F jS, Y');
$updated_time = get_the_modified_time('h:i a'); 
$custom_content .= '<p class="last-updated">Last updated on '. $updated_date . ' at '. $updated_time .'</p>';  
} 
 
    $custom_content .= $content;
    return $custom_content;
}
add_filter( 'the_content', 'manhphuc_last_updated_date' );

Mã này kiểm tra xem ngày xuất bản của một bài đăng và ngày sửa đổi lần cuối có khác nhau hay không. Nếu có, thì nó sẽ hiển thị ngày sửa đổi cuối cùng trước nội dung bài đăng.

Cách 2: Thêm ngày cập nhật cuối cùng trong mẫu chủ đề

Phương pháp này yêu cầu bạn chỉnh sửa các tệp giao diện WordPress. Nhiều giao diện WordPress giờ đây sử dụng các thẻ mẫu của riêng chúng để xác định cách các chủ đề này hiển thị dữ liệu meta bài như ngày và giờ.

Một số chủ đề cũng sử dụng mẫu nội dung hoặc phần mẫu để hiển thị bài đăng.

Vài chủ đề đơn giản hơn sẽ sử dụng tệp single.php, archive.php và các tệp mẫu khác để hiển thị nội dung và thông tin meta.

Bạn sẽ tìm mã có trách nhiệm hiển thị ngày giờ. Sau đó, bạn có thể thay thế mã đó bằng mã sau hoặc thêm mã ngay sau ngày và mã thời gian của giao diện.

$u_time = get_the_time('U'); 
$u_modified_time = get_the_modified_time('U'); 
if ($u_modified_time >= $u_time + 86400) { 
echo "<p>Last modified on "; 
the_modified_time('F jS, Y'); 
echo " at "; 
the_modified_time(); 
echo "</p> "; } 

Xem ảnh bên dưới:

Mình hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow