Git – Commit

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những gì đã làm bằng lệnh... Xem thêm

  • icon
  • icon