Hiển thị giá liên hệ khi hết hàng trong WordPress Woocommerce

Bạn muốn hiển thị giá “Liên Hệ” khi hết hàng đối với các sản phẩm hoặc giá cần thương lượng hay khi bạn lỡ quên chưa điền giá cho sản phẩm. Thì trong bài viết này mình sẽ chỉ cho các bạn chuyển giá thành chữ “Liên hệ” hoặc bỏ trống phần giá thì lập tức giá sẽ hiển thị là Liên Hệ cho các bạn nhé!

Hiển thị giá “liên hệ” khi hết hàng hoặc bỏ trống giá trong WordPress Woocommerce

Chuyển giá sản phẩm khi bỏ trống hoặc điền 0đ thành “Liên Hệ”

Dán code dưới vào file functions.php của theme

function hihiweb_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( $product->get_price() == 0 ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'hihiweb_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

Chuyển giá thành “Liên hệ” khi hết hàng

<?php
function hihiweb_oft_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( !is_admin() && !$product->is_in_stock()) {
    $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'hihiweb_oft_custom_get_price_html', 99, 2 );

Hy vong bài viết này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình làm việc với wordpress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow