Hướng dẫn lấy tiêu đề bài viết mới nhất trong wordpress

Gần đây mình có nhận được các câu hỏi từ các độc giả về việc là “Làm thế nào tôi có thể lấy được những tiêu đề bài viết gần đây với các liên kết tương ứng?”.

Code lấy những tiêu đề bài viết mới nhất trong wordpress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy 5 tiêu đề của bài viết mới nhất mà blog HIHIWEB vẫn đang phải dùng để lấy tiêu đề bài viết ví dụ thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên thanh header trên cùng của mình có nút thông báo, tại đó mình đã lấy ra 5 tiêu đề bài viết mới nhất.

Để lấy tiêu đề bài viết mới nhất trong wordpress chúng ta sử dụng vòng lặp sau.

<ul>
  <?php $posts_query = new WP_Query('posts_per_page=5');
    while ($posts_query->have_posts()) : $posts_query->the_post();
  ?>
  <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
  <?php endwhile; wp_reset_query(); ?>
</ul>

Xong rồi đấy, quá nhanh quá nguy hiểm.

Chào thân ái và quyết thắng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow