Hiển thị thông tin của người dùng hiện tại khi đã đăng nhập website

Bạn muốn hiển thị thông tin của người dùng đã đăng nhập trên website của bạn, như bạn có thể thấy ngay trên website của mình cũng đang sử dụng chức năng này. Khi độc giả của mình đăng nhập trên website của mình thì mọi thông tin như hình ảnh đại diện hoặc tên người dùng dùng đều được thay đổi về thông tin của người dùng đăng nhập hiện tại.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết những công việc trên một cách đơn giản nhất.

Usage

<?php wp_get_current_user(); ?>

Ví dụ

Mặc định sử dụng

The call to wp_get_current_user() return WP_User object.

<?php
  $current_user = wp_get_current_user();
  /**
   * @example Safe usage: $current_user = wp_get_current_user();
   * if ( !($current_user instanceof WP_User) )
   *   return;
   */
  echo 'Username: ' . $current_user->user_login . '<br />';
  echo 'User email: ' . $current_user->user_email . '<br />';
  echo 'User first name: ' . $current_user->user_firstname . '<br />';
  echo 'User last name: ' . $current_user->user_lastname . '<br />';
  echo 'User display name: ' . $current_user->display_name . '<br />';
  echo 'User ID: ' . $current_user->ID . '<br />';
?>

Kiểm tra các thuộc tính người dùng khác

Ví dụ này chứng tỏ làm thế nào để tự xác định nếu một người dùng đăng nhập.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đây chỉ dành cho mục đích trình diễn. Cách chính xác để xác định liệu người dùng có đăng nhập hay không là sử dụng hàm is_user_logged_in ().

<?php
$current_user = wp_get_current_user();
if ( 0 == $current_user->ID ) {
  // Not logged in.
} else {
  // Logged in.
}
?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow